Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr 106 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 106 w Warszawie

Dane teleadresowe jednostki

Ul. Trocka 4

03-563 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 25.01.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2022 r.

Strona internetowa Przedszkole Nr 106 jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne


1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
4. Niektóre zdjęcia mogą nie być opisane tekstem
 

Wyłączenia

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 11.01.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 11.01.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat - Przedszkole Nr 106, sekretariat.p106@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6796799. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 106 zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Trockiej 4.
Aby dostać się na teren przedszkola należy zadzwonić domofonem oraz dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Furtkę i drzwi otwiera się za pomocą karty lub przez pracownika. 
Budynek Przedszkola jest parterowy z jednym wejściem, do którego prowadzą schody oraz podjazd. Podjazd ma bardzo mały kąt nachylenia, nie ma przy nim poręczy.
Do pomieszczeń administracyjnych należy przejść przez szatnie i korytarz, brak barier architektonicznych na tym odcinku. 
W przedszkolu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na teren placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej  na język migowy na miejscu lub online. 
Przedszkole nie dysponuje miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.