O nas

Przedszkole nr 106 znajduje się przy ul. Trockiej 4 w Warszawie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00. Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w sześciu grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa. Oferujemy dzieciom zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane w naszej kuchni, zapewniamy stały dostęp do wody pitnej. Budynek przedszkola otacza zadbany ogród oraz nowy plac zabaw ze ścieżką integracji sensorycznej. Dzieci czerpią radość z zabaw na świeżym powietrzu. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Uwzględniamy indywidualne możliwości każdego dziecka. Uczymy – bawiąc, inspirujemy dzieci do rozwijania zainteresowań, wyobraźni i zdolności. Każdemu dziecku stwarzamy wiele okazji do odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości. Rozwijamy w dzieciach optymizm i poczucie własnej wartości. Aktywność twórczą dzieci doskonalimy stosując różnorodne formy zajęć: zajęcia i zabawy rozwijające własną inwencję dziecka, zabawy tematyczne, badawcze; spacery i wycieczki, zajęcia organizowane i dowolne, zabawy ruchowe i integracyjne. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują interaktywne pomoce dydaktyczne: magiczny dywan, tablicę multimedialną oraz komputery, materiały edukacyjne: gry dydaktyczne, przyrządy badawcze, filmy. Zajęcia z dziećmi organizowane są zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Mocną stroną pracy naszego przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Niektórzy nauczyciele posiadają podwójną specjalizację, a jednocześnie doskonalą umiejętności korzystając z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Są otwarci na nowe wyzwania i chętnie podejmują interesujące zadania i inicjatywy.

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, na życzenie rodziców organizujemy we wszystkich grupach zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

•        zajęcia rytmiczno – umuzykalniające

•        gimnastyka korekcyjna

•        język angielski

•        religia (za zgodą rodziców)

Uczestniczymy w wielu akcjach, kampaniach, konkursach m.in.:

•        Dzień bez zabawek

•        Dzień zdrowego jedzenia

•        Sprzątanie Świata

•        Święto Pluszowego Misia

•        Ogólnopolski Dzień  Optymistycznych Przedszkoli

•        Dzień pieczonego ziemniaka

•        Varsavianistycza szkoła

•        Konkursy dla dzieci (plastyczne, recytatorskie, wokalne, taneczne)

•        Kampania Cała Polska czyta dzieciom

 

Nasza Misja

 • Włączenie w system wychowania i nauczania treści związanych z czytelnictwem, kreatywnością, ekologią, matematyką i informatyką, bezpieczeństwem oraz elementów nowoczesnych metod i koncepcji, w celu kształcenia jednostki wolnej, twórczej, zaangażowanej, pełnej radości i przygotowanej do życia w rozwijającym się ciągle społeczeństwie i świecie;
   
 • Stworzenie warunków do budowania modelu wychowania opartego na silnych więzach emocjonalnych pomiędzy nauczycielem i dzieckiem oraz jego rodziną;
   
 • Ukształtowanie absolwenta umiejącego porozumiewać się z innymi za pomocą języka werbalnego.

 

Nasza Wizja

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
  i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

   
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
   
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
   
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
   
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
   
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
   
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy
   
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, a ich osiągnięci są stale monitorowane;
   
 • Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo podopiecznych eliminując zagrożenia oraz wzmacniając właściwe zachowania u dzieci;