Organizacja dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Rozmowy kierowane z dziećmi, zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

8.00 – 8.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne (młodsze grupy) i poranne zestawy ćwiczeń gimnastycznych (starsze grupy). Czynności porządkowe.

8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania. Pełnienie dyżurów przez dzieci. Czynności higieniczne, samoobsługowe. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.45 – 9.15 Śniadanie

9.15 – 9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrany program wychowania przedszkolnego: zajęcia kierowane, zabawy i zajęcia dydaktyczne.

9. 45 – 10.30 Gimnastyka korekcyjna. Zajęcia języka angielskiego. Zabawy kierowane przez nauczyciela lub dzieci z wykorzystaniem różnych kącików zainteresowań. Ćwiczenia logopedyczne.

10.30 – 10.45 II śniadanie, czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

10.45 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: zabawy terenowe, spacery i obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo - higieniczne.

12.00 – 12.30 Obiad. Kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.30 – 14.30 Zajęcia umuzykalniające. Czynności higieniczne, odpoczynek poobiedni na leżakach (dzieci 3, 4 letnie).

12.30 – 13:00 Zajęcia wyciszające, relaksacyjne, słuchanie utworów literackich (dzieci 5, 6 letnie).

13.00 -  14.30 Starsze grupy (5, 6 latki): zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe i terenowe w ogrodzie przedszkolnym, Ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych.

14.30 – 15.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek.

15.00 – 17.00 Gry i zabawy dydaktyczne. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Praca indywidualna lub praca w małych grupach, dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

  1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały czas pobytu dziecka  w oddziale przedszkolnym tj. od momentu przyjścia dziecka do oddziału, do momentu jego wyjścia z tego oddziału. Program realizowany jest systematycznie, w sposób ciągły.
  2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
  3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.